SŁOWNICZEK AKADEMICKI 

Rekrutacja - to przyjmowanie (nabór) kandydatów do szkół i uczelni Może on odbywać się poprzez zgłoszenie elektroniczne , złożenie podania i wniesieniu opłaty. Termin rekrutacji ustalany jest przez daną szkołę lub uczelnię

Inauguracja, czyli rozpoczęcie roku akademickiego

Immatrykulacja - przyjęcie w poczet studentów szkoły wyższej. Odbywa się bardzo uroczyście. Rektor wręcza indeksy studentom, wszyscy studenci składają ślubowanie.

Rektor - sprawuje władzę nad uczelnią. Jest też przewodniczącym senatu.

Na ważne uroczystości rektor i członkowie senatu zakładają togi

Rektor posiada symbole (insygnia) władzy nad uczelnią , jest to berło - oznaka władzy rektora w uniwersytecie i symbol mądrości oraz łańcuch - symbol godności urzędu rektora oraz trwałości i więzi łączących rektora z uczelnią

Senat - to zespół ludzi złożony z pracowników uczelni i studentów zajmujący się ważnymi dla uczelni sprawami

Toga - historycznie był to wierzchni, lekki strój noszony już w starożytnym Rzymie

Trzykrotne uderzenie berłem oznacza rozpoczęcie roku akademickiego

Indeks - studencki "dzienniczek ucznia". Książeczka ta służy do wpisywania zaliczeń z wszystkich przedmiotów lub odbytych zajęć.

Dziekan - sprawuje władzę nad wydziałem uczelni,

Kanclerz - kieruje administracją i całą gospodarką uczelni

Wykład - rodzaj zajęć dla dużej liczby słuchaczy, poświęcony jakiemuś konkretnemu tematowi

Ćwiczenia - podstawowy rodzaj zajęć dydaktycznych na studiach wyższych

Zaliczenie - wpis do indeksu stanowiący potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach

Profesor - to tytuł nadawany przez uczelnię wyższą samodzielnemu pracownikowi naukowemu za osiągnięcia naukowe. Najwyżej w hierarchii stoi profesor zwyczajny, który to tytuł otrzymuje się z rąk Prezydenta RP.

Doktor - to tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć w dowolnym momencie życia pod warunkiem posiadania tytułu magistra.

Dyplom - to dokument potwierdzający ukończenie studiów.

Gaudeamus Igitur co znaczy "Radujmy się więc" jest powszechnie znaną w Europie studencką pieśnią śpiewaną obecnie w czasie uroczystości akademickich, takich jak inauguracja roku akademickiego.

Gaude Mater Polonia jest średniowieczną, polską pieśnią napisaną w języku łacińskim. W tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi Raduj się, Matko Polsko. Śpiewało ją rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie. Później pieśń towarzyszyła uroczystościom narodowym., obecnie jest śpiewana w czasie inauguracji roku akademickiego

Dla rodziców

Warsztaty i wykłady: